Petycje - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Komedzie Miejskiej Policji w Kielcach

Petycję składa się do Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. W przypadku braku właściwości KMP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA MIEJSKA POLICJI

                               ul. Wesoła 43
                               25-363 Kielce

 • doręczyć osobiście – w Biurze Podawczym KMP,  ul. Wesoła 43  w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: +41 349 30 15
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: bip.kmp@ki.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Dane osobowe autorów petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
 2. miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 3. adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 22.09.2015
Data modyfikacji 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Brzozowski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Brzozowski
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piotrowicz
do góry