Petycje - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Komedzie Miejskiej Policji w Kielcach

Petycję składa się do Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. W przypadku braku właściwości KMP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA MIEJSKA POLICJI

                               ul. Wesoła 43
                               25-363 Kielce

 • doręczyć osobiście – w Biurze Podawczym KMP,  ul. Wesoła 43  w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: 47 801 30 15
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: bip.kmp@ki.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Dane osobowe autorów petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
 2. miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 3. adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2015
Data modyfikacji : 25.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Brzozowski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Brzozowski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry