Regulamin - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 58, poz. Ze zmianami) organem administracji rządowej na obszarze województwa świętokrzyski, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oaz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
 
1) wojewoda świętokrzyski przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji w Kielcach działający w imieniu własnym w sprawach:
a. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. wydawania indywidualnych aktów prawnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2) komendant powiatowy (miejski) Policji,
3) komendant komisariatu Policji.
 
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
 
Komenda Miejska Policji w Kielcach jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której komendant miejski Policji w Kielcach realizuje zadania określone w ustawach.
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Kielcach określają:

1) Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

2) Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 17 marca 2016 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 21 marca 2017 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku

Uprzednio obowiązujące akty prawne regulujące ststus prawny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 30 marca 2011 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 28 listopada 2012 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policj w Kielcach z dnia 29 marca 2013 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 24 września 2013 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 12 maja 2014 roku

 
Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach powołuje  i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach po zasięgnięciu opinii starosty.
komendant wojewódzki Policji na wniosek komendanta kiejskiego Policji, powołuje
I zastępcę i zastępcę komendanta miejskiego Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta miejskiego Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta miejskiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy jednemu z zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.
 
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
1. w stosunku do komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,
2. w stosunku do komendanta Komisariatu Policji – Komendant Miejski Policji w Kielcach.
 
Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant miejski Policji po zasięgnięciu opinii właściwie terytorialnego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.
W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu Policji, komendant miejski Policji , do czasu powołania nowego komendanta, powierza, po zasięgnięciu opinii wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów, pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców- innemu policjantowi.
 
Kierownika posterunku Policji mianuje i zwania ze stanowiska komendant miejski Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy.
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2008
Data modyfikacji : 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Pietrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Kadr, Szkolenia i Prezydialny KMP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Marek Brzozowski
do góry